Peadar Tóibín TD welcomes the introduction of the Famine Commemoration Bill

Sinn Féin TD for Meath West, Peadar Tóibín TD, has welcomed the introduction of a Bill seeking a fixed Commemoration Day for the famine. However, An Teachta Tóibín has expressed disappointment that Fine Gael cynically introduced it’s bill in a reluctant response to the similar Sinn Féin Bill introduced a few weeks ago.

Deputy Tóibín said:

“I welcome that this Bill will be introduced. It is shocking that, in response to a recent PQ that I submitted, we have learned that the Government still have not selected the day for this year, 2017, in which we will commemorate the Famine.

“Each year, citizens and community groups around the world seek to organise commemorative events to pay tribute and remember the most significant time of our nation’s history. They are frustrated by the Government’s inability to select the date in a neither fixed nor timely fashion.

“Currently, the commemoration date swings from between May to September each year meaning that planning and preparation, especially for those overseas is particularly difficult. This Bill will place the Famine Memorial Day on the second Sunday of May, the same date as was proposed by the Sinn Féin Bill.

“It is undoubtedly a positive development that the famine receives appropriate commemoration. It is, by far, the single most difficult and influential period of our history. I do believe it is enormously cynical that the government could not work with an opposition Bill but sought to replicate a Sinn Féin Bill for the purpose of having their own finger prints on the initiative.

“Regardless of this political shimmying, Sinn Féin is very supportive of the introduction of the Famine Commemoration Day Bill and the end to the annual certainty over the date of commemoration.”

Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh dátheangach “riachtanach” – Peadar Tóibín TD

Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín gur cheart go mbeadh Gaeilge ag uachtarán Ollscoil na hÉireann ar bhonn riachtanach. Cé go n-aontaíonn Sinn Féin leis an mbille a chuir Eamon Ó Cuív os comhair na Dála inniu chun an cuspóir seo a bhaint amach, léirigh an Teachta Tóibín gur laghdaíodh stádas na teanga in Ollscoil na hÉireann fad is a bhí Fianna Fáil i gcumhacht.

Coláiste Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Dúirt an Teachta Tóibín: “Aontaím leis an mbille seo a chuir Eamon Ó Cuív os comhar na Dála inniu. Tá sé rí-thábhachtach go bhfuil Gaeilge ag uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá stádas faoi leith ag an ollscoil chun an Ghaeilge a chur chun cinn, agus dualgais bhreise leis an teanga a chothú.

“Buille mhór eile don Ghaeilge an cinneadh fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge seo roimh an Nollaig. Gach seachtain nach mór, cloisimid faoi ionsaí eile ar ár dteanga náisiúnta. An tseachtain seo caite ceapadh duine gan Gaeilge líofa mar Ard Rúnaí ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Is léir dúinn uilligh an drochmheas atá ag an rialtas ar an nGaeilge.

“Is gá dúinn an teanga a chur chun tosaigh, agus daoine a cheapadh le h-ardchumas teanga acu, go háirithe iad siúd le poist shinseartha, feiceálacha acu. Tá sé práinneach cosaintí a chuir i bhfeidhm leis an teanga a chaomhnú, agus déanann an bhille le Eamonn Ó Cuív iarracht an fhadhb seo a réiteach ó thaobh stádas na Gaeilge in Ollscoill na hÉireann, Gaillimh de.

“Ach is iad Fianna Fáil a bhí i gcumhacht nuair a rinneadh laghdú ollmhór ar an teanga le teacht isteach Acht an Choláiste Ollscoile, Ghaillimh (Leasú) 2006. Bhain na leasuithe seo an riachtanas fostaíochta a bhain le cumas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla a bheith ag duine a bhí le hearcú ag an ollscoil. Bhí Sinn Féin go mór i gcoinne an bhille seo deich mbliana ó shin, ach reachtaíodh é faoi chúram Fhianna Fáil in ainneoin ár n-argóintí ina choinne.

“Cé go bhfuil fiúntas leis an bhille ón Teachta Ó Cuív á chur faoinár mbráid inniu, is baolach dom gur sop in ndiaidh na scuaibe atá ann.”

 

Ionsaí rialtas eile ar Gaeilge – Peadar Tóibín TD

(English)

Dúirt an Teachta Peadar Tóibín go raibh an cinneadh chun fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge dóibh siúd atá ag lorg post sinsearach i leabharlanna poiblí an-díomách ar fad. Dúirt an Teachta Tóibín gurb é seo an dara h-ionsaí ar sheirbhísí leabharlanna le cúpla mí anuas le teacht isteach na scéime ‘leabharlanna gan foirne’.

Dúirt an Teachta Tóibín:  “Ba mhór an díomá a chloisteáil go raibh an riachtanas Gaeilge le baint agus leabharlannaithe sinsearacha nua á fhostú. Céim siar mhór atá ann – seo an riachtanas deireanach a bhí ann maidir le fostóirí dhátheangacha a earcú sa státchóras.  Is laghdú eile é ar na seirbhísí do Ghaeilgeoirí agus lucht foghlamtha Gaeilge mórthimpeall na tíre.

Peadar Tóibín TD
Peadar Tóibín TD

“In an-chuid ceantar sa tír is iad na leabharlannaithe sinsearaigh a ghlacann cúramaí an Oifigigh Gaeilge chucu féin sna comhairlí. Ní ról lán-aimseartha é i gceantair áirithe. Míníonn na rialacha nua a tháinig isteach, go bhfuil an baol ann nach mbeidh comhairlí in ann a gcuid dualgaisí Gaeilge a chomhlíonadh mar is cóir, toisc nach mbeidh siad in ann teacht ar na hoifigigh páirtaimseartha seo.

“Leanann na rialacha seo an scéim nua atá curtha chun cinn ag an rialtas le ‘leabharlanna gan foirne’ a chur ar fáil. Díoltar dúinn é mar rud forásach – ach i ndáiríre caitheann sé anuas ar ról tábhachtach leabharlannaithe mar gheatóirí eolais agus mar chuiditheoirí léinn.

“Feictear dúinn anois go bhfuil gach seans ann nach mbeidh duine cuí i bhfeighil ar na leabharlanna le linn an deireadh seachtain, nó duine ar bith ar fáil agus Gaeilge acu i rith na seachtaine.  Seo buille eile don Ghaeilge agus do sheirbhísí poiblí.

“Tá ról lárnach ag leabharlanna i saol an phobail – ní áit iad le leabhair a sholáthar amháin – ach spás poiblí inar féidir leachtanna agus taispeántais a chur ar fáil agus eolas a roinnt. Níl aon amhras ach go gcuirfidh cinneadh chun fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge bac ar an Straitéis 20 Bliain a bhaint amach.

“Táimid buartha freisin maidir le leabharlanna Gaeltachta agus na dualgais teanga seo bainte ó na leabharlannaithe nua-earcaithe. Táim ag impí ar an Aire an cinneadh seo a chúlú láithreach.”

 

Another attack on the Irish language by the government – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin’s Peadar Tóibín TD has said that the decision to get rid of the Irish language requirement for senior librarians was very disappointing indeed. Teachta Tóibín said that this was the second attack on library services in the past few months following on from the introduction of ‘staffless libraries’.

An Teachta Tóibín said: “I was very disappointed to hear that the Irish language requirement for senior librarians was being removed. This is a big step backwards – this was the last Irish language provision in the recruitment of employees in the state system. It marks a deterioration in the services for Irish speakers and Irish language learners throughout the country.

“In many districts in this state, it is senior librarians that accept the responsibilities of Irish Language Officer in their council. Regrettably, this is not a full time role in certain parts of the country. There is now a danger that councils will not be able to adequately fulfil their duties with the introduction of these new rules, as they will not be able to find suitable part-time officers.

“These rules follow-on from the ‘staffless libraries’ scheme as recently introduced by the government. This has been sold to us as a progressive measure – but in reality it diminishes the importance of the librarian’s role as gatekeeper of knowledge and enabler of learning.

“It appears that there is every chance now that there won’t be an appropriate person in charge of libraries during the weekends – and no-one with Irish available during the week. This is another knock for Irish and for public services.

“Libraries have a central role in civic life – they do not exist for the provision of books alone – but they act a public space in which lectures are given, exhibitions displayed, and information shared. There is no doubt but that the decision to get rid of this Irish language requirement will hinder the ability to achieve the aims of the ’20 Year Strategy.

“We are also concerned about libraries in the Gaeltacht as to whether Irish language requirements have been removed from the recruitment of librarians. I’m asking the Minister to reverse his decision with immediate effect.” CRÍOCH